Udan Mas – Ujan Mas – Hujan Mas (Goldregen)

 

Pamor Udan Mas ist eine sehr bekannte Pamor in der Welt des Keris. Fast alle Keris mit Pamor Udan sind gerade Keris.. Das Bild von Pamor Udan Mas ist aus Kügelchen mit  mindestens 3 oder normalerweise mit mehr als fünf Abschnitten gebildete Kügelchen. Der Durchmesse ist ungefähr 5 Millimeter. Die Position der  Kügelchen kann regelmäßig in Gruppen von Kügelchen und ungeordnet  sein.. Pamor Udan Mas sieht auf den ersten Blick wie Pamor Mrutu Sewu und Sisik Sewu aus. Der wichtigste Unterschied ist, dass die Kügelchen von Pamor Udan Mas größer sind und von gelben Ringen geschlossen sind. Bis in die 30-iger Jahre des 20. Jahrhunderts gehörten die  Pamorarten Tetesing Warih, Mrutu Sewu und Sisik Sewu zur Pamor Udan Mas.

 

Die magische Stärke von Pamor Udan Mas bringt Glück und materiellen Wohlstand.. Diese Auffassung  wird nicht nur in Indonesien vertreten sondern trifft zweifellos auch in Malaysia und in Brunei zu. In Java werden Pajajaran und Buban Keris mit Pamor Udan Mas als sehr gut angesehen. Dieses Pamor Motiv sind im regt die Gier von  Händlern an so das in diieser Situation die Pamor Udan Mas sehr teuer geworden ist und viele ähnliche auf den Markt gekommen sind. Keris mit Pamor Beras Wutah, Pulo Tirto und Pedaringan Kebak wurden zu Pamor Udan Mas geändert, durch Kreise etc..

 

Pamor Udan Mas in einer geordneten Position der Kügelchen ist eine Form von Pamor Mlumah und Rekan und gehört zu den meist gewählten Pamor Motiven. Pamor Udan Mas mit nicht geordnetem Linien der Kügelchen ist eine Form von Pamor Mlumah und Tiban. Sie gehört zu den nicht auserwählten Pamormotiven und ist daher für jeden geeignet.

 

 

 

Udan Mas – Ujan Mas – Hujan Mas (golden rain)

 

Pamor Udan Mas has been a lot confessed and  pleased pamor motif in the world of keris. It is striking that nearly all krisses with pamor Udan are straight ones. The image of pamor Udan Mas is formed globules with at least three, yet usually more than five sections. The diameter is approximately 5 mm. The position of the globules can be orderly in groups or free globules and unordered. Pamor Udan Mas seem first seems like pamor Mrutu Sewu and Sisik Sewu. The most important difference is that the globules of pamor Udan Mas are larger and the yellow rings are closed. Until the 30-ies years in the 20th century the pamors Tetesing Warih, Mrutu Sewu and Sisik Sewuh are a part of pamor Udan Mas.

 

The magical strength of pamor Udan Mas brings prosperity to luck and materiele. This conception is not only in Indonesia, but certainly also applies in Malaysia and Brunei. In Java Pajajaran and Buban krisses with pamor udan Mas are considered as very best. This pamor motief is terrible in appetite at entrepreneurs and traders. Because of this situation the pamor Udan Mas has become very expensive and many counterfeitings have come on the market. Krisses with pamor Beras Wutah, Pulo Tirto and Pedaringan Kebak in several manners are modified to pamor Udan Mas by stocking roundings with drevels etc. Of course such a manipulation leads Udan Mas to a namaak.

 

Pamor Udan Mas in arranged position of the globules is a form of pamor Mlumah and Rekan and belongs to the pamor motifs which are chosen and for everyone has therefore not been arranged. Pamor Udan Mas with not arranged liggin of the globules are a form of pamor Mlumah and Tiban, does not belong to the selected pamor motifs and is suitable for everyone.

 

 

 

Udan Mas – Ujan Mas – Hujan Mas (Gouden regen)

 

Pamor Udan Mas is een erg bekend en geliefd pamormotief in de krissenwereld. Opvallend is dat vrijwel alle krissen met pamor Udan as recht zijn. De afbeelding van pamor Udan Mas wordt gevormd door bolletjes met minstens drie, doch gewoonlijk meer dan vijf geledingen. De diameter is ongeveer 5 mm. De ligging van de gelede bolletjes kann zowel geordend /in groepen van vij bolletjes)als ongeordend zijn. Pamor Udan Mas lijkt ophet eerste gezicht op pamor Mrutu Sewu en Sisik Sewu. Het belangrijkste verschil is dat de bolletjes van pamor Udan Mas groter en de gelde ringen gesloten zijn. Up in de 30-ies van de 20e eeuw, de pamormotieven Tetesing Warih, Mrutu Sewu en Sisik Sewu zijn geweesd onder de Pamor Udan Mas.

 

De magische kracht van pamor Udan Mas brengt geluk en materiele welvaart. Deze opvatting geldt niet alleen in Indonesie, maar zeker ook in Maleisie en Brunei. In Java worden Pajajaran- en Buban-kreissen met pamor udan Mas als de allerbeste gezien. Dit pamormotief is erg in trek bij ondernemers en handelaren. Deze situatie brengt met ziich mee, dat pamor Udan Mas erg duur is geworden en er veel vervalsingen op de markt zijn gekomen. Krissen met pamor Beras Wutah, Pulo Tirto en Pedaringan Kebak worden op verschillende manieren gemodificeerd tot pamor Udan Mas door er met drevels e.d. rondjes in te slaan. Uiteraard leidt een dergelijke manipulatie tot een namaak Udan Mas. Beginnende krissenverzamelaars zullen het originele pamormotief meokijk van het niet originele kunnen odnderscheiden. Als de ligging van de bolletjes en ook de lijnen van gelede ringen nauwkeurig geordend zijn, moet het pamormotief worden gezien als een vrom van pamor Rekan. De oudere krissenkenners houden zich wat de vorm betreft aan strikte regels.

 

Pamor Udan Mas is een geordende ligging van de bolletjes is een vorm van pamor Mlumah en Rekan, behoort tot de gekozen pamormotieven en is dus niet voor iedereen geschikt. Pamor Udan Mas met een niet geordende liggin van de bolletjes is een vorm van pamor Mlumah en Tiban, behoort tot de niet gekozen pamormotieven en is voor iedereen geschikt.

 

Quote - oorspronkelijke tekst van Tammens:

Het pamor Udan Mas is een schitterend pamor maar de benadering is uitermate diffuus. In principe bestaat het uit rondjes die uit einige ringen gevormd worden (minimal 3). Maar de manier waarop ze gemaakt zijn en waar ze zich op de kling bevinden, zijn discutabel. We noemen enige voorbeelden. Ringen in het midden van de kling al of niet omgeven voor rijen kleinere ringen. Alleen kleine ringen aan weerszijden van de kling. De ringen zijn geplaatst telkens in groepjes van vijf, als op een dobbel-steen. De rondjes zijn volkomen willekeurig over de kling “uitgestrooid”, grote en kleine door elkaar. Dan kunnen al deze rondjes vlak zijn of in de vorm van een kuil, als gevolg van een hamerslag of andere manier van indeuken, wat de benadering verdubbelt. Dus mogelijkheden genoeg. Het karakter wordt dermate positief gezien, dat het erg geliefd is, speciaal bij kooplieden. Men wordt er rijk mee. Krissen met dit pamormotief zijn daarom ook prijzig en komen driftig als kopieen en andere vervalsingen op de markt.