Adeg - Ngadeg - Ngadek  (= aufrecht stehende Linien)

 

Das Bild dieses oft vorkommenden Pamomotifs wird gebildet durch nicht unterbrochene Pamorlinien auf der gesamten Länge und der Breite der Klinge. Die Pamorlinien sind nicht sehr fein (ungefähr 24 Schichten).

 

Die wichtigste magische Stärke von Pamor Adeg ist, dass sie alle Arten unerwünschter Ereignisse abstößt. Das können sein Epidemien, Feuer, Sturm, Überschwemmungen, wilde und giftige Tiere, Äußerungen etc. Einige Keris sind mit einer Spezialkraft und andere mit einigen Stärken ausgestattet.

 

Pamor Adeg ist eine Form von Pamor Miring und Rekan. Es ist nicht klar, ob dies Pamormotiv zu den ausgewählten oder nicht ausgewählten Pamormotiven gehört.

 

 

 

Adeg - Ngadeg - Ngadek (= straight up standing lines)

 

The image of this free pamor motif is formed by not interrupted pamor lines concerning the whole length and breadth of the blade. The pamor lines are  not very fine (approximately 24 layers).

 

The most important magical strength of pamor Adeg is repelling all kinds of undesirable things like epidemics, fire, storm, floods, wild and toxic animals, manifestations etc.. Some krisses are with one special filled, other with several strengths.

 

Pamor Adeg is a form of pamor Miring and Rekan. There are different meanings about this pamor motif and it is not clear if it is a selected or not selected pamor motif.

 

 

 

Adeg - Ngadeg - Ngadek (= rechtopstaande lijnen)

 

De afbeelding van dit vrij voorkommende pamomotief wordt gevormd door niet onderbroken pamorlijnen over de gehele lengte en breedte van de kling. De pamorlijnen zijn niet zo fijn (ongeveer 24 lagen).

 

De belangrijkste magische kracht van pamor Adeg is het afweren van allerlei ongewenste gebeutenissen. Hierbij valt te denken aan epidemieen, brand, storm, overstromingen, wilde en giftige dieren, geestverschijningen etc. Sommige krissen zijn met één speciale, andere met meerdere krachten gevuld.

 

Pamor Adeg is een vorm van pamor Miring en Rekan. Het is onduidelijk of het tot de gekozen of niet gekozen pamormotieven behoort. De meningen zijn hierover verdeeld.

 

Quote - oorspronkelijke tekst van Tammens:

Rechtopstaande lijnen. Varieert van smal tot breed. Lange  doorlopende en afgebroken lijnen. Soms wordt de naam Pamor Adeg gebezigd voor rechtsopstaande lijnen welke niet onderbroken zijn. De werking wordt gezien als positief, speciaal bescherming tegen natuurrampen, gepaard met vuur, water en storm. Niet iedereen kan het dragen of houden. Het bezit is dan voor korte tijd.